home

เอกสารอื่นๆ

รายงานวิจัยเรื่อง Beyond 2015: ASEAN-Japan Strategic Partnership จัดทำโดย CSIS และ JCIE

รายงานวิจัยเรื่อง Beyond 2015: ASEAN-Japan Strategic Partnership จัดทำโดย CSIS และ JCIE

มีนาคม 12, 2014

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น เมื่อปีที่แล้ว (2556) สถาบันยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศ (Center for Strategic and International Studies - CSIS) ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (Japan Center for International Exchange - JCIE) ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง "Beyond 2015: ASEAN-Japan Strategic... Read More »

หนังสือ AEC ประชาคมอาเซียน โดย กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือ AEC ประชาคมอาเซียน โดย กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์

มีนาคม 10, 2014

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ Read More »

เอกสาร ASEAN guidelines for chain of custody of legal timber and sustainable timber

เอกสาร ASEAN guidelines for chain of custody of legal timber and sustainable timber

ตุลาคม 22, 2012

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ Read More »

เอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน ASEAN GAP Standard

เอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน ASEAN GAP Standard

ตุลาคม 22, 2012

เอกสารมาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน หรือ ASEAN GAP Standard เป็นมาตรฐานการผลิตสำหรับสินค้าเกษตรในอาเซียน ประกาศเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจเมื่อปี 2549 เอกสารดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากมาตรฐาน GAP ของประเทศสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ขอบข่ายครอบคลุมขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว ในระดับฟาร์มหรือสถานที่สำหรับจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการบรรจุผลิตผลเพื่อจำหน่าย แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผักต้นอ่อน (sprouts) ผลิตผลสดตัดแต่ง (fresh cut products) ฯลฯ เนื้อหาแบ่งเป็น 4... Read More »

“อาเซียนในเวทีโลก” จุลสาร ASEAN Report ฉบับที่ 1 โดย สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย

“อาเซียนในเวทีโลก” จุลสาร ASEAN Report ฉบับที่ 1 โดย สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย

มิถุนายน 22, 2012

สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (Asian Knowledge Institute) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน จึงจัดทําเอกสารเผยแพร่ ซึ่งเป็นฉบับแรกและเป็นหนึ่งในโครงการจัดตั้ง ASEAN Business Center จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในธุรกิจของท่าน เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ถึงโอกาสและความท้าทาย เมื่อประชาคมอาเซียนรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ในปี Read More »

รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีนาคม 21, 2012

รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คลิกที่นี่ Read More »

หนังสือต่างประเทศเกี่ยวกับอาเซียน

หนังสือต่างประเทศเกี่ยวกับอาเซียน

กุมภาพันธ์ 23, 2012

รายชื่อหนังสือต่างประเทศเกี่ยวกับอาเซียน คลิกที่นี้ Read More »