ไทย – ASEAN Watch http://aseanwatch.org Sun, 14 Jan 2018 07:04:23 +0000 th-TH hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6 ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าพบเลขาธิการอาเซียนเพื่ออำลาตำแหน่ง http://aseanwatch.org/2017/03/03/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b/ http://aseanwatch.org/2017/03/03/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b/#respond Fri, 03 Mar 2017 07:21:33 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29573 นางบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าพบนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่ออำลาตำแหน่ง เนื่องจากจะหมดวาระในเดือนมีนาคม 2560

นายเล เลือง มินห์ได้ขอบคุณผู้แทนไทยสำหรับความทุ่มเทและการมีส่วนร่วมในการทำงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนยังแสดงความยินดีที่เธอได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนในการมีส่วนร่วมกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนและเน้นย้ำว่า คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนควรมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานสามเสาหลักของอาเซียน รวมถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ไม่ใช่การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก โดยการประสานกับเอกอัครราชทูตกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอื่นๆ เช่น องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าว

แหล่งที่มา: asean.org

 

]]>
http://aseanwatch.org/2017/03/03/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b/feed/ 0
ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5/ http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5/#respond Tue, 07 Feb 2017 16:56:50 +0000 http://aseanwatch.org/?p=29319 นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนภาครัฐระดับสูงเวียดนามเยือนไทยเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายด้านการค้าของไทย เป็นพัฒนาการในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุล ในขณะที่นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและโลก

ด้านเวียดนามนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศเวียดนาม โดยมีแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ข้างหน้าซึ่งมีเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาเชิงสถาบัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน โดยไทยและเวียดนามเห็นว่าทั้งสองประเทศสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้ในหลายมิติ หรือในธุรกิจที่มีความชำนาญ เช่น ข้าว ยาง และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

แหล่งที่มา: innnews.co.th

]]>
http://aseanwatch.org/2017/02/07/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5/feed/ 0
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความมั่นคงไซเบอร์ระดับภูมิภาค http://aseanwatch.org/2016/12/26/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8-2/ http://aseanwatch.org/2016/12/26/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8-2/#respond Mon, 26 Dec 2016 07:02:41 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28867 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเกี่ยวกับการสร้างบรรทัดฐานในมิติไซเบอร์ การนำกฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับใช้ในมิติไซเบอร์ของประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นประโยชน์ในการมีบรรทัดฐานและท่าทีร่วมกันในภูมิภาค

การประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้ได้นำประเด็นบรรทัดฐานในมิติไซเบอร์และความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับมิติไซเบอร์มาหารือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศของไทย สิงคโปร์ และองค์กร ICT for Peace Foundation ร่วมให้ความรู้และอภิปราย โดยการประชุมฯ ยังจะเป็นการส่งเสริมบทบาทนำของไทยในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย

แหล่งที่มา: mfa.go.th

]]>
http://aseanwatch.org/2016/12/26/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8-2/feed/ 0
ไทย-เวียดนามร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคง http://aseanwatch.org/2016/12/19/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b-2/ http://aseanwatch.org/2016/12/19/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b-2/#respond Mon, 19 Dec 2016 16:01:22 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28824 พลโทอาวุโส โต เลิม (To Lam) รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ระดับบริหาร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีในทุกด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคง ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือทางด้านข่าวกรอง

รัฐมนตรีรกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามเน้นย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อสัมพันธไมตรีระหว่างกันของสองประเทศ และเชื่อว่าความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามที่ใกล้ชิดจะส่งผลต่อพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆในอาเซียนดีขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ยังระบุว่า ปัจจุบันหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้นายกรัฐมนตรีไทยเร่งผลักดันกลไกที่มีอยู่ อาทิ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม คณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองของทั้งสองประเทศ ผลักดันการลงนามกฎหมายต่างๆ อาทิ สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงขอให้รัฐบาลไทยช่วยดูแลแรงงานและนักลงทุนชาวเวียดนามในไทยด้วย

สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำไทยและปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ไทยและเวียดนามจำเป็นต้องเพิ่มพูนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทยยังเสนอให้ทั้งสองฝ่ายมีช่องการติดต่อกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลุกลามจนเกิดความรุนแรง

ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการเปิดการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง (coastal shipping)ไทย–กัมพูชา–เวียดนาม  อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าขายระหว่างเรือและการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งของทั้งสามประเทศ

แหล่งที่มา: bangkokbiznews.com

]]>
http://aseanwatch.org/2016/12/19/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b-2/feed/ 0
ไทยร่วมมือลาวจัดประชุมอนุกรรมการเทคนิคร่วมแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง http://aseanwatch.org/2016/11/21/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1/ http://aseanwatch.org/2016/11/21/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1/#respond Mon, 21 Nov 2016 07:10:08 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28870 ไทยร่วมมือกับลาวจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง (JTMH) ครั้งที่ 4 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

การประชุมดังกล่าวเป็นกลไกสืบเนื่องจากการร่วมกันวางกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว เมี่อปี 2551 เกี่ยวกับ (๑) ข้อกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และ (๒) ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดทั้งสองข้างต้นให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมกันวางมาตรการและกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบระหว่างกันจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น

แหล่งที่มา: mfa.go.th

]]>
http://aseanwatch.org/2016/11/21/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1/feed/ 0
ไทย ฟิลิปปินส์และมาเลเซียร่วมตั้งศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์อาเซียน http://aseanwatch.org/2016/11/17/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b/ http://aseanwatch.org/2016/11/17/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b/#respond Thu, 17 Nov 2016 13:48:12 +0000 http://aseanwatch.org/?p=28506 ไทยประกาศจัดสรรงบประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจัดตั้ง ASEAN Science, Technology and Innovation (STI) Partnership Contributions ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในอาเซียน โดยมีรัฐบาลฟิลิปปินส์และมาเลเซียแสดงเจตจำนงร่วมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบกับโครงการใหม่ๆ ที่ประเทศไทยเสนอได้แก่ โครงการ ASEAN Talent Mobility ซึ่งไทยเสนอว่าจะช่วยเป็นตัวกลางในการจับคู่บุคลากรวิจัยกับภาคเอกชนให้กับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

แหล่งที่มา: matichon.co.th

 

]]>
http://aseanwatch.org/2016/11/17/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b/feed/ 0
ไทย-มาเลเซียศึกษาความเป็นไปได้สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสองประเทศ http://aseanwatch.org/2016/09/12/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b/ http://aseanwatch.org/2016/09/12/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b/#respond Mon, 12 Sep 2016 06:23:56 +0000 http://aseanwatch.org/?p=27954 ไทยและมาเลเซียตกลงร่วมศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างสองประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยและนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เห็นชอบให้ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระบบรางคู่เชื่อมจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับเมืองปะดัง เบซาร์ ของมาเลเซีย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายรางรถไฟเพื่อเชื่อมกรุงเทพมหานครกับกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยนายนาจิบ ราซัคกล่าวว่า การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมประเทศไทยจะเป็นส่วนต่อขยายจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างอยู่ในปัจจุบัน

แหล่งที่มา: nationmultimedia.com และ benarnews.org

]]>
http://aseanwatch.org/2016/09/12/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b/feed/ 0
ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาต้านการค้ามนุษย์อาเซียน http://aseanwatch.org/2016/07/30/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/ http://aseanwatch.org/2016/07/30/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/#respond Sat, 30 Jul 2016 07:07:42 +0000 http://aseanwatch.org/?p=27530 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย มอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ให้กับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ระหว่างเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ไทยเป็นประเทศที่ 3 ของอาเซียนที่ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว ต่อจากกัมพูชาและสิงคโปร์ที่ให้สัตยาบันแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2559

ทั้งนี้ อนุสัญญาดังกล่าวเป็นตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฉบับแรกของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในอาเซียน

แหล่งที่มา: asean.org และ mfa.go.th

 

]]>
http://aseanwatch.org/2016/07/30/%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/feed/ 0
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเยือนเวียดนาม เน้นย้ำทุกข้อตกลงระหว่างกัน http://aseanwatch.org/2016/07/14/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84/ http://aseanwatch.org/2016/07/14/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84/#respond Wed, 13 Jul 2016 17:16:57 +0000 http://aseanwatch.org/?p=27262 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของไทยเดินทางเยือนเวียดนามระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคมนี้ เพื่อติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทย ครั้งที่ 3 โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ความร่วมมือของสองประเทศ ตลอดจนยกระดับมูลค่าการซื้อขายระหว่างกันให้ถึงปีละ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563

ด้านรัฐบาลเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรี เหงียน ซวน ฟุก ยืนยันว่าจะสนับสนุนความร่วมมือตามทุกข้อตกลงระหว่างไทย-เวียดนาม และรัฐบาลยังสนับสนุนบริษัทของไทยเข้าไปลงทุนและดำเนินกิจการในเวียดนามทั้งธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า, การก่อสร้างเขตอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์อาหาร, เคมี และการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงไทย กัมพูชาและเวียดนาม การสร้างบริการรถขนส่งระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม ซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามอยากให้ทั้งสองประเทศ ร่วมลงนามในระดับรัฐมนตรีด้วย

นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านความมั่นคง พร้อมกับลงนามในข้อตกลงการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงการใช้สายด่วน ระหว่างกองทัพเรือเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทะเล

แหล่งที่มา: vietnamnews.vn และ krobkruakao.com

]]>
http://aseanwatch.org/2016/07/14/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84/feed/ 0
ประวิตร ชวน สปป.ลาว เข้าร่วมศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน http://aseanwatch.org/2016/05/24/26702/ http://aseanwatch.org/2016/05/24/26702/#respond Tue, 24 May 2016 16:55:08 +0000 http://aseanwatch.org/?p=26702 ในวาระครบรอบ 10 การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมเสนอให้ทางการ สปป.ลาว ส่งแพทย์ทหารเข้าร่วมดำเนินการที่ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมเปิดเผยว่าได้มีการการชักชวนให้ลาวส่งแพทย์ทหารเข้าร่วมที่ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา อาเซียนเปิดตัวศูนย์การแพทย์ทหารแห่งอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) อย่างเป็นทางการ  ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดำเนินงาน และการกระจายยาช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์วิกฤต รวมถึงเป็นศูนย์ฯ ให้ความรู้ด้านการแพทย์ประจำภายใต้แผนงานด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียน 2568 (2025)

แหล่งที่มา: bangkokbiznews.com และ asean.org

]]>
http://aseanwatch.org/2016/05/24/26702/feed/ 0