home

Download Center

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ฉบับที่ 12 « Other « Downloads

Attribute Value
Version ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2558
Date posted January 15, 2016
Downloaded 389 times

Description

ความคืบหน้าโครงการ: TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”
ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
สถานการณ์ชาติอาเซียน
บทความประจำฉบับ: เจาะลึกเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาประเทศ CLMV
บทความคัดสรร: ข้อเท็จจริง 5 ประการเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย Sanchita Basu Das