home

สรุปการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ ๖

ธันวาคม 7, 2011
สรุปการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ ๖

จากการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๖ นี้มีความคืบหน้าสำคัญๆหลายเรื่อง ได้แก่

  • การรับปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยหลักการเพื่อความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ร่วมกัน(Declaration of the EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations) มาใช้ ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติของประเทศที่เข้าร่วมประชุม EAS โดยหลักการต่างๆในปฏิญญาจะมีพื้นฐานมาจาก ปฏิญญาอื่นๆ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) และ สนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมือ (TAC)
  • การรับปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 6ว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียน (the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity) มาใช้เพื่อเร่งการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสู่ความร่วมือที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • การที่กลุ่มรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapon States) ซึ่งรวมรัฐสำคัญๆ เช่นสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน และอินเดีย ได้ตกลงเข้าร่วมในสนธิสัญญาของเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone- SEANWFZ)
  • การขยายกลุ่มสมาชิกของการะประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asian Summit)โดยปีนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศรัสเซียได้เค้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งในแง่หนึ่งการมีประเทศมหาอำนาจสองประเทศเป็นคู่เจรจาจะช่วยส่งผลดีต่อการพัฒนาเรื่องต่างๆ เช่น ความมั่นคงด้านผลังงาน และการจัดการปัญหาระหว่างประเทศ แต่ในอีกมุมหนึ่งการที่ประเทศอเมริกาเค้าร่วมEAS เพื่อถ่วงดุลอำนาจของประเทศจีน โดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอาจจะส่งผลให้อาเซียนและเวที EAS มีบทบาทความสำคัญลดน้อยลง ซึ่งการหารือถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการเมืองระหว่างประเทศที่มหาอำนาจทั้งสองประเทศได้นำมาสู่ EAS


Comments are closed.