home

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียน-ยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เอกสารมรดกโลก

อาเซียน-ยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เอกสารมรดกโลก

พฤษภาคม 13, 2017

อาเซียนและองค์การยูเนสโก หันมาให้ความสำคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน Read More »

อาเซียนและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมษายน 13, 2017

อาเซียนหารือร่วมกับรัสเซียเพื่อหาแนวทางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน Read More »

อาเซียนและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมษายน 13, 2017

อาเซียนและอินเดีย ร่วมหารือแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน Read More »

อาเซียนร่วมเกาหลีใต้กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ

อาเซียนร่วมเกาหลีใต้กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ

เมษายน 13, 2017

อาเซียนจับมือเกาหลีใต้ ส่งเสริมการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มบทบาททางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง Read More »

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

มีนาคม 1, 2017

ประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมผลักดันแผนปฏิบัติการเชียงราย 2560 หวังแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน Read More »

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

มีนาคม 1, 2017

รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม เสนอให้ชาติสมาชิกกันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี Read More »

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

กุมภาพันธ์ 27, 2017

รัฐมนตรีและผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ 5 ชาติอาเซียน ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการอนุภูมิภาคแม่โขงว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 วางเป้าหมายแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Read More »

“อาเซียน–อินเดีย” สานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมกัน

“อาเซียน–อินเดีย” สานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมกัน

กุมภาพันธ์ 26, 2017

อาเซียนและอินเดียจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและอารยธรรม เน้นการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย Read More »

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

อาเซียนเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ธันวาคม 19, 2016

อาเซียนสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ผ่านการให้ความสำคัญกับผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มรดกอุทยานอาเซียน Read More »

อาเซียนร่วมใจรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

อาเซียนร่วมใจรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

พฤศจิกายน 29, 2016

ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับมรดกอุทยานแห่งอาเซียน หวังประสานความร่วมมือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Read More »