home

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

อาเซียนดันผู้มีส่วนได้เสียร่วมหารือแผนแม่บทการเชื่อมโยง

ตุลาคม 1, 2017

อาเซียนเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล หวังเป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้าแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกัน Read More »

อาเซียนเดินหน้าผลักดันสิทธิผู้พิการ

อาเซียนเดินหน้าผลักดันสิทธิผู้พิการ

กรกฎาคม 31, 2017

อาเซียนหารือแนวทางเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการใน 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการความเรื่องด้านภัยพิบัติ Read More »

อาเซียนร่วมมือยุโรป หนุนการเคลื่อนย้ายของเยาวชน

อาเซียนร่วมมือยุโรป หนุนการเคลื่อนย้ายของเยาวชน

มิถุนายน 21, 2017

อาเซียนร่วมมือกับสหภาพยุโรปสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา Read More »

อาเซียนร่วมมือกับ UN เดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาเซียนร่วมมือกับ UN เดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิถุนายน 5, 2017

ชาติสมาชิกอาเซียนและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก เห็นพร้องผนึกกำลังระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี Read More »

อาเซียน-ยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เอกสารมรดกโลก

อาเซียน-ยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เอกสารมรดกโลก

พฤษภาคม 13, 2017

อาเซียนและองค์การยูเนสโก หันมาให้ความสำคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน Read More »

อาเซียนและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมษายน 13, 2017

อาเซียนหารือร่วมกับรัสเซียเพื่อหาแนวทางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน Read More »

อาเซียนและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมษายน 13, 2017

อาเซียนและอินเดีย ร่วมหารือแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน Read More »

อาเซียนร่วมเกาหลีใต้กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ

อาเซียนร่วมเกาหลีใต้กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ

เมษายน 13, 2017

อาเซียนจับมือเกาหลีใต้ ส่งเสริมการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มบทบาททางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง Read More »

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

มีนาคม 1, 2017

ประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมผลักดันแผนปฏิบัติการเชียงราย 2560 หวังแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน Read More »

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

มีนาคม 1, 2017

รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม เสนอให้ชาติสมาชิกกันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี Read More »