home

Current Issues

วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

Current Issues 02/60: อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน: การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย

Current Issues 02/60: อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน: การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย

ตุลาคม 13, 2017

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-traditional security) ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนารุดหน้าจนไร้ขีดจำกัดพรมแดนรัฐชาติ กลายเป็นเครื่องมือและช่องทางสำคัญในการก่ออาชญากรรมข้ามเขตแดน Read More »

Current Issue 01/60  จับตาเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในอาเซียน: มาตรการรับมือของชาติสมาชิก

Current Issue 01/60 จับตาเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในอาเซียน: มาตรการรับมือของชาติสมาชิก

กรกฎาคม 29, 2017

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกในอาเซียนต่างต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองหรือชนบทของประเทศอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศได้ออกมาเพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนกันมากขึ้น โครงการจับตาอาเซียนจึงได้รวบรวมมาตรการดังกล่าวมาเพื่อเป็นประโยชน์ Read More »

Current Issue 04/59: รถไฟความเร็วสูง: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Current Issue 04/59: รถไฟความเร็วสูง: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม 1, 2017

นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนประกาศนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road: OBOR) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จีนก็มุ่งหน้าผลักดันนโยบายการทูตรถไฟความเร็วสูง (high-speed rail diplomacy) ให้กลายเป็นหัวใจหลักของนโยบายต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ผู้ผลักดันนโยบายและเสนอโครงการลงทุนสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรป ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนจีนว่าเป็น “นายหน้าค้ารถไฟความเร็วสูง” (China’s high-speed rail salesman) Read More »

Current Issue 03/59: วัฒนธรรมร่วมอาเซียนบนหนทางสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

Current Issue 03/59: วัฒนธรรมร่วมอาเซียนบนหนทางสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

กันยายน 2, 2016

ทัศนคติแบบชาตินิยมที่มองว่าการขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมบางอย่างทีหลังชาติอื่นเป็นความพ่ายแพ้และสูญเสีย จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์หลักของยูเนสโก ที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้ผู้คนไม่ว่าชาติใดๆ ก็ตาม ตระหนักถึงคุณค่าในวัฒนธรรมเหล่านั้น และส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆ ต่อไป เพราะหนทางเดียวที่วัฒนธรรมร่วมจะดำรงอยู่ร่วมกับประชาชนชาวอาเซียนต่อไปอย่างที่มันเป็นมาโดยตลอด ไม่ใช่การจำกัดและแช่แข็งวัฒนธรรมไว้ด้วยสำนึกแห่งความเป็นชาติหากแต่ต้องอาศัยการเรียนรู้และยอมรับถึงธรรมชาติของวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งเลื่อนไหลและแปรเปลี่ยนไปท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนต่างพื้นที่และเวลา ด้วยสำนึกแห่งความเป็นภูมิภาค Read More »

Current Issue 02/59: อาเซียนกับความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์

Current Issue 02/59: อาเซียนกับความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์

มิถุนายน 30, 2016

ถึงแม้ชาติอาเซียนจะตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงไซเบอร์มากขึ้นในช่วงหลัง แต่น่าสังเกตว่าการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับประเทศยังเน้นหนักไปที่การปราบปรามผู้กระทำผิดที่ส่งผลต่อสถานะของรัฐบาลเป็นสำคัญ ดังเห็นได้จากการบังคับกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่มุ่งเป้าเพื่อการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ทำให้ประเด็นความขัดแย้งระหว่างการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการหยิบยกขึ้นมาถกเถียงอยู่เสมอ และบดบังประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งยังคงไม่ค่อยคืบหน้ามากนัก Read More »

Current Issues 01/59: การผลัดเปลี่ยนผู้นำการเมืองในอาเซียน

Current Issues 01/59: การผลัดเปลี่ยนผู้นำการเมืองในอาเซียน

มีนาคม 29, 2016

ปี 2559 เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองในภูมิภาค เมื่อหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองของตน ผู้นำหรือคณะผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศของชาติอาเซียนที่ผลัดเปลี่ยนในช่วงปี 2559 มีด้วยกัน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม ลาวและฟิลิปปินส์ การเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองในประเทศข้างต้นไม่เพียงสะท้อนกระบวนการทางการเมืองภายในที่มีวาระของการเปลี่ยนแปลงตามระบบการเมืองของประเทศ ไม่ว่าจะปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือมีกระบวนการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย ทว่ายังมีนัยสำคัญต่อบริบทของอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับมหาอำนาจ Read More »