home

ข่าวสารอาเซียน

อาเซียนขยายความร่วมมือกับสหภาพยุโรป

อาเซียนขยายความร่วมมือกับสหภาพยุโรป

พฤศจิกายน 23, 2014

นายแฮร์มัน ฟอน รอมปุย ประธานสภายุโรป เข้าพบหารือกับคณะผู้แทนถาวรประเทศอาเซียนประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค พร้อมยืนยันจะร่วมมือกับเพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต Read More »

อาเซียนเปิดตัวแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับประชาชน

อาเซียนเปิดตัวแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับประชาชน

พฤศจิกายน 22, 2014

อาเซียนเปิดตัว แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน (ASEAN Communication Master Plan) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบโครงการดำเนินงานด้านการสื่อสารเกี่ยวกับโครงสร้าง ลักษณะ และวิสัยทัศน์ของอาเซียนและประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน เยาวชน ประชาชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้รับรู้ Read More »

อาเซียนร่วมมือ UNCTAD ออกรายงานการลงทุนประจำปี 2013-14

อาเซียนร่วมมือ UNCTAD ออกรายงานการลงทุนประจำปี 2013-14

พฤศจิกายน 22, 2014

อาเซียนร่วมกับองค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เปิดตัวรายงานการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Report) ประจำปี 2013-2014 ระหว่างการประชุมการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Forum) ครั้งที่ 4 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ Read More »

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี

พฤศจิกายน 21, 2014

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้หารือและทบทวนทิศทางในอนาคตและเห็นพ้องว่า EAS ควรคงความเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับผู้นำที่เปิดกว้างและครอบคลุมโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน Read More »

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ลงนามความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ลงนามความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน

พฤศจิกายน 21, 2014

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 6 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยความคืบหน้าสำคัญคือ ที่ประชุมได้ลงนามรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ (Joint Declaration on Comprehensive Partnership between ASEAN and the UN) Read More »

ประชุมสุดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ทบทวนความร่วมมือกันทุกมิติ

ประชุมสุดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ทบทวนความร่วมมือกันทุกมิติ

พฤศจิกายน 20, 2014

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้ทบทวนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ และกำหนดทิศทางความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงในทุกมิติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกันในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ Read More »

ประชุมอาเซียน+3 หารือประเด็นความร่วมมือเศรษฐกิจของภูมิภาค

ประชุมอาเซียน+3 หารือประเด็นความร่วมมือเศรษฐกิจของภูมิภาค

พฤศจิกายน 20, 2014

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครั้งที่ 17 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เน้นไปในด้านเศรษฐกิจ พร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือสำคัญ อาทิ การรับรองความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง และการลงนามความตกลงเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เป็นองค์กรระหว่างประเทศ Read More »

ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ย้ำความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างสองฝ่าย

ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ย้ำความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างสองฝ่าย

พฤศจิกายน 20, 2014

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยผู้นำทั้งสองฝ่ายได้รับทราบการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น และได้หารือเพื่อกำหนดแนวทางที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกัน Read More »

ประชุมสุดอาเซียน-จีน เร่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และยกระดับความมั่นคงทางทะเล

ประชุมสุดอาเซียน-จีน เร่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และยกระดับความมั่นคงทางทะเล

พฤศจิกายน 16, 2014

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 17 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยผู้นำจากชาติอาเซียนได้ร่วมหารือกับนายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนในประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ โดยความคืบหน้าสำคัญคือการขยายความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างสองภูมิภาคให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น Read More »

อาเซียนประชุมสุดยอดอินเดีย ส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนรอบด้าน

อาเซียนประชุมสุดยอดอินเดีย ส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนรอบด้าน

พฤศจิกายน 16, 2014

เมื่อวันที่12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 12 ขึ้น ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม พร้อมหารือถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต Read More »