home

เศรษฐกิจ

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (17th TELMIN)

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (17th TELMIN)

มกราคม 14, 2018

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : 17th TELMIN) ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา วันที่ 1 ธันวาคม  โดยหัวข้อหลักของการประชุมคือ  “ICT Connectedness and Readiness: Towards a Digitally Integrated Community” ... Read More »

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรแร่อาเซียน  ครั้งที่ 6

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรแร่อาเซียน ครั้งที่ 6

ธันวาคม 19, 2017

อาเซียนจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 6 (6th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals :AMMin) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมาเป็นประธานในทีประชุม Read More »

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ณ สิงคโปร์

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ณ สิงคโปร์

ธันวาคม 19, 2017

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจจากชาติสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน ศกนี้ เพื่อหารือเตรียมกำหนดประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะดำเนินการในปี 2561 รวมทั้งติดตามการดำเนินการมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะเน้นการดำเนินงานในปี 2561 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ โดยอาเซียนจะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรม และ e-commerceเช่น จะดำเนินการจัดทำความตกลง e-commerceเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและช่องทางการขายแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายในอาเซียนเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม และเร่งรัดการรวมตัวของอาเซียนด้านการบริการและการลงทุน ที่ประชุมยังได้หารือเร่งรัดการดำเนินมาตรการสำคัญของอาเซียนในปีนี้ ที่ยังต้องดำเนินงานต่อเนื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ได้แก่ การปรับประสานระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองให้เป็นระบบเดียวของอาเซียน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในการส่งออก โดยมีเป้าหมายให้สามารถดำเนินการระบบฯ... Read More »

ลงนาม FTA อาเซียน-ฮ่องกง สองฝ่ายประกาศความสำเร็จของการเจรจา

ลงนาม FTA อาเซียน-ฮ่องกง สองฝ่ายประกาศความสำเร็จของการเจรจา

พฤศจิกายน 26, 2017

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอาเซียนและฮ่องกงได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีและความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกงแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ หลังจากที่ได้บรรลุการเจรจาเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งความตกลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป รัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศอาเซียนพร้อมด้วยนายเอ็ดเวิร์ด เยา รัฐมนตรีพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง ได้ร่วมกันลงนามในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement: AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong... Read More »

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15

พฤศจิกายน 26, 2017

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 อาเซียนจัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 15 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) โดยรับรองแผนงานรายสาขา (Sectoral Work Plans) ได้ครบถ้วนทั้ง 23 แผนงาน ... Read More »

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 17

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 17

พฤศจิกายน 17, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AMMST-17) ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา โดยมี ดร. เมียว เต็ง คยี (Myo Thein Gyi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้สนับสนุนขั้นสุดท้ายต่อวิสัยทัศน์ในแถลงการณ์อาเซียนด้านนวัตกรรม เพื่อให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 ที่ฟิลิปปินส์รับรอง  รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ยังตอบรับข้อเสนอ 12 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน (ASTIF)... Read More »

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 23

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 23

พฤศจิกายน 17, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีรัฐมนตรีด้านคมนาคมขนส่งจากชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (KLTSP) ปี 2559-2568 และผลการดำเนินการตามแผนงานปี 2559-2560 และรับทราบแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561-2562 ภายใต้ KLTSP ซึ่งครอบคลุมการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา... Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 20, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 (ASEAN Ministers on Energy Meeting : AMEM) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ประชุมได้มีการติดตามแผนพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 23 ในปี 2025 โดยในปี 2015 สามารถดำเนินการได้แล้วร้อยละ 13.6 พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพูดคุยถึงภาพรวมในการใช้พลังงานและการนำเข้าก๊าชธรรมชาติเหลว(LNG) ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2 –... Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ตุลาคม 4, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 (39th  AMAF) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความริ่เริ่มที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้เพื่อสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือดังกล่าวของอาเซียน ช่วงปี 2560-2568  ชาติอาเซียนยังได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยได้มีมติเห็นชอบรับรองการกำหนดมาตรการด้านสุขอานามัยพืชให้เป็นแนวทางเดียวกันในอาเซียนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีมติเห็นชอบมาตรฐานพืชสวนอาเซียน เพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ ข้าวโพดฝักอ่อน... Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 2, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ตลอดจนการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6 – 11 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีผลสรุปการประชุมดังนี้ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ประชุมรัฐมนตรีได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 หรือ AEC Blueprint 2025 ในประเด็นสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งผลต่อการขยายตัวของการค้าการลงทุน รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ฟิลิปปินส์ผลักดันเป็นผลงานในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน อาทิ (1)... Read More »