home

เศรษฐกิจ

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 17

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครั้งที่ 17

พฤศจิกายน 17, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AMMST-17) ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา โดยมี ดร. เมียว เต็ง คยี (Myo Thein Gyi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้สนับสนุนขั้นสุดท้ายต่อวิสัยทัศน์ในแถลงการณ์อาเซียนด้านนวัตกรรม เพื่อให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 ที่ฟิลิปปินส์รับรอง  รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ยังตอบรับข้อเสนอ 12 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน (ASTIF)... Read More »

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 23

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่ 23

พฤศจิกายน 17, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีรัฐมนตรีด้านคมนาคมขนส่งจากชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (KLTSP) ปี 2559-2568 และผลการดำเนินการตามแผนงานปี 2559-2560 และรับทราบแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561-2562 ภายใต้ KLTSP ซึ่งครอบคลุมการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา... Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 20, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 35 (ASEAN Ministers on Energy Meeting : AMEM) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ประชุมได้มีการติดตามแผนพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 23 ในปี 2025 โดยในปี 2015 สามารถดำเนินการได้แล้วร้อยละ 13.6 พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพูดคุยถึงภาพรวมในการใช้พลังงานและการนำเข้าก๊าชธรรมชาติเหลว(LNG) ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2 –... Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39

ตุลาคม 4, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 (39th  AMAF) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความริ่เริ่มที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้เพื่อสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือดังกล่าวของอาเซียน ช่วงปี 2560-2568  ชาติอาเซียนยังได้เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยได้มีมติเห็นชอบรับรองการกำหนดมาตรการด้านสุขอานามัยพืชให้เป็นแนวทางเดียวกันในอาเซียนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีมติเห็นชอบมาตรฐานพืชสวนอาเซียน เพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ ข้าวโพดฝักอ่อน... Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม 2, 2017

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ตลอดจนการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 6 – 11 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีผลสรุปการประชุมดังนี้ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ประชุมรัฐมนตรีได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 หรือ AEC Blueprint 2025 ในประเด็นสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งผลต่อการขยายตัวของการค้าการลงทุน รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ฟิลิปปินส์ผลักดันเป็นผลงานในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน อาทิ (1)... Read More »

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า

กันยายน 14, 2017

ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้หารือกันเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ศกนี้ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (competition law) ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละชาติได้ดำเนินการเพื่อบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในระดับชาติเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างบูรณาการและการแข่งขันของตลาดเดียวที่มีพลวัตและมีฐานการผลิตในประชาคม Read More »

อาเซียนเปิดตัวหนังสือ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017”

อาเซียนเปิดตัวหนังสือ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017”

กันยายน 12, 2017

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ศกนี้ สำนักงานส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน ได้จัดเปิดตัวหนังสือเผยแพร่ในชื่อ “A Journey towards Regional Economic Integration: 1967 – 2017” (การเดินทางสู่การบูรณาการเศรษฐกิจภูมิภาค: 2510-2560) เนื่องในวาระเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 50 ปี Read More »

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆ

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆ

กันยายน 12, 2017

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบร่วมมือแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 7 ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีประเด็นสำคัญคือ สรุปการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงปี 2014-2017 และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในเวลาที่จะถึง สำหรับความร่วมมือในช่วงปี 2017-2020 บรรดารัฐมนตรีได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือใน 6 ด้าน เช่นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย สร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยา ผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านโครงการคมนาคมขนส่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษและแนวเศรษฐกิจข้ามชาติ พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือในการบริหารจัดการและใช้แหล่งน้ำของแม่น้ำโขงและแหล่งทรัพยากรอื่นๆอย่างยั่งยืน ขณะที่การปิดการประชุม บรรดารัฐมนตรีได้อนุมัติแถลงการณ์ของที่ประชุม ตลอดจนแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลี 2017-2020 และเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 8 นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 51 ณ สิงคโปร์ภายในปี... Read More »

ผลสรุปการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งที่ 1

ผลสรุปการประชุมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของกลุ่ม MLC ครั้งที่ 1

กันยายน 9, 2017

คณะทำงานความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) ได้เข้าร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนจากประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ วมกับสมาชิกประเทศแม่โขง – ล้านช้าง อีก 5 ประเทศได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน นับเป็นก้าวแรกของการเดินหน้าผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ Read More »

อาเซียนส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทออนไลน์

อาเซียนส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทออนไลน์

กันยายน 9, 2017

อาเซียนได้จับมือกับเกาหลีใต้เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในระดับภูมิภาคและกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อปรับปรุงระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการสืบสวนและจัดการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม Read More »