home

จุลสารจับตาอาเซียน

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

มีนาคม 18, 2017

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ: TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 ละคร การเมือง และการยายถิ่นในอาเซียน ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมรัฐมนตรีขนสง อาเซียน ครั้งที่ 22 สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความประจำฉบับ: รถไฟความเร็วสูง: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทความคัดสรร: นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ของจีนจะสามารถผนึกกำลังรวมกับ “พิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2568” ไดหรือไม? สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

ธันวาคม 12, 2016

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ: TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย” ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความประจำฉบับ: วัฒนธรรมร่วมอาเซียนบนหนทางสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได บทความคัดสรร: วัฒนธรรมร่วมและภูมิศาสตร์ร่วม:อัตลักษณ์และความตระหนักรู้ร่วม ของอาเซียนมีจริงหรือ? สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

สิงหาคม 5, 2016

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ: TRF-ASEAN Policy Forum “Cyber Security: ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน” ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความประจำฉบับ: อาเซียนกับความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ บทความคัดสรร: นโยบาย “มุ่งสู่ตะวันออก” ของรัสเซียมีความหมายอย่างไรต่ออาเซียน) สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

พฤษภาคม 5, 2016

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ: TRF-ASEAN Public Forum ครั้งที่ 3 “Managing Low-Skilled Labor Migration in the ASEAN Community” ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 27 สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความประจำฉบับ: การผลัดเปลี่ยนผู้นำการเมืองในอาเซียน โดย กองบรรณาธิการ บทความคัดสรร:  อาเซียนกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดย John Pang นักวิจัยอาวุโส S.... Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

มกราคม 15, 2016

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ:  TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความประจำฉบับ: เจาะลึกเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาประเทศ CLMV บทความคัดสรร: ข้อเท็จจริง 5 ประการเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย Sanchita Basu Das สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

สิงหาคม 26, 2015

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ: ประชุมกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียน ความคืบหน้าอาเซียน สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความประจำฉบับ: การค้ามนุษย์: สถานการณ์และความท้าทายต่อการเป็นประชาคมอาเซียน โดย อ.ดร.มล. พินิตพันธุ์ บริพัตร บทความคัดสรร: ความจำเป็นของสนธิสัญญาว่าด้วยแรงงานข้ามชาติอาเซียน โดย Abdulkadir Jailani ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: ไปงานวิวาห์ที่ตากาล็อก โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

มิถุนายน 19, 2015

เนื้อหา สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ปี 2557 ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าอาเซียน สถานการณ์ชาติอาเซียน ASEAN Research Focus: “โครงการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ” โดย ผศ.ดร. กิริยา กุลกลการ บทความประจำฉบับ: วิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558 ผ่านปฏิญญาเนปิดอว์ โดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์ บทความคัดสรร: มาเลเซียกับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2558 โดย Prashanth Parameswaran ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: ผจญภัยยอกยาการ์ตา เมืองไม่ธรรมดาแห่งอินโดนีเซีย... Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

พฤศจิกายน 19, 2014

 เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าอาเซียน ปฏิทินอาเซียน สถานการณ์ชาติอาเซียน รายงานพิเศษ ASEAN-TRF Public Forum ครั้งที่ 1: การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน บทความคัดสรร: สู่การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่เสรียิ่งขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 และหลังจากนั้น โดย Chia Siow Yue ASEAN Touch: สิงคโปร์ ดินแดนที่เหมาะสำหรับคนโสด โดย จุฑานันท์ จรรยาลิขิต ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม 2, 2014

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ ความคืบหน้าอาเซียน ปฏิทินอาเซียน สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความประจำฉบับ: สำรวจทรัพยากรชาติอาเซียน โดย กองบรรณาธิการ บทความคัดสรร: เมียนมาร์ มหาอำนาจพลังงานในอาเซียน? โดย อ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร ASEAN Touch จับตาอาเซียน: ตามรอยเจ้านางมณีรินทร์ โดย ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว ดาวน์โหลด ที่นี่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม 2, 2014

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการในระยะที่ 1 ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความพิเศษ: การต่อสู้ว่าด้วยประชาธิปไตยในอาเซียน บทความคัดสรร: อิสลามการเมืองกับการก่อตัวของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอิสลามในมาเลเซีย โดย Ahmad Fauzi Abdul Hamid ASEAN Touch: ประหนึ่งพรานล่าบุญบนพระธาตุอินทร์แขวน โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่   Read More »