home

จีนย้ำเร่งร่วมมือสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกล่าสุด

ตุลาคม 13, 2013
จีนย้ำเร่งร่วมมือสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกล่าสุด

ที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ครั้งที่ 8 ที่ประเทศบรูไน ได้สรุปข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ในการร่วมกับสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ (Code of Conduct) เพื่อยุติความขัดแย้งเรื่องสิทธิเหนือดินแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน 

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้กล่าวถึงความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกว่า มีที่มาจากความสงบและการปราศจากข้อขัดแย้งทางการทหาร ทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังยืนยันว่า จีนจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ให้สำเร็จโดยเร็ว

อย่างไรก็ดี บางฝ่ายยังตั้งข้อสงสัยต่อท่าทีของจีน หลังจากนายหลี่ยืนยันว่า สำหรับจีนแล้ว เสรีภาพทางการเดินเรือบนทะเลจีนใต้ไม่เคยเป็นประเด็นปัญหา และเตือนมิให้ประเทศที่สามเข้าแทรกแซงการเจรจาระหว่างจีนกับคู่พิพาทต่าง ๆ ซึ่งอาจตีความได้ว่า จีนยังคงต้องการเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศอาเซียนอยู่เหมือนเดิม และไม่ต้องการให้สหรัฐเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้มากเกินไป

ขณะเดียวกัน นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้ความเห็นว่า ญี่ปุ่นอยากให้จีนเจรจากับอาเซียนโดยเร็ว เพื่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค ขณะที่นายโทนี แอบบอตต์ นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ได้แสดงความกังวลว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อาจกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค กระนั้น เขายังเชื่อมั่นว่า การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอาจช่วยลดความเสี่ยงของความขัดแย้งได้ทางหนึ่ง

อนึ่ง ที่ประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย 17 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่งของการประชุม โดยผู้นำแต่ละชาติได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทั้งชี้ว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การร่วมมือด้านการจัดการน้ำ และการทำประมงอย่างยั่งยืน ล้วนเป็นประเทศสำคัญที่ทุกชาติต้องใส่ใจ

แหล่งที่มา: abc.net.au

Leave A Response