home

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “โจทย์วิจัยอาเซียน: กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน”

มกราคม 11, 2015
TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “โจทย์วิจัยอาเซียน: กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน”

การประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 3
เรื่อง “โจทย์วิจัยอาเซียน: กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน”
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม สกว. ชั้น 22 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา โครงการ “จับตาอาเซียน” ร่วมกับ สกว. ได้จัดการประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “โจทย์วิจัยอาเซียน: กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน” เพื่อนำเสนอโจทย์และแผนงานวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยในครั้งนี้ พ.ต.ดร. ยรรยงค์ อินนันชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้นำเสนอโจทย์วิจัยในหัวข้อ “กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน”

การประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ผศ.ดร. ปราณี ทิพยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พล.ต. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยต่อไป

อนึ่ง การประชุมได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ อาทิ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ กรมยุทธการทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพบก ฯลฯ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

Leave A Response