home

ASEAN Focus: CLMVT หลังเข้าสู่ AEC‏

สิงหาคม 4, 2016
ASEAN Focus: CLMVT หลังเข้าสู่ AEC‏

ASEAN Focus: CLMVT หลังเข้าสู่ AEC‏
โดย เกรียงไกร เธียรนุกูล
ประธานศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“จะเห็นว่าแผนการหรือการเตรียมการของไทยยังเป็นรองเวียดนาม กัมพูชา หรือแม้แต่ สปป.ลาว ที่ได้มีการจัดทาแผนรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และการคมนาคม จัดทาโซนนิ่งเขตอุตสาหกรรมและเขตทำการเกษตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมเรื่องคน แรงงาน และการศึกษา เพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหลังเปิด AEC ไว้เป็นอย่างดี”

เอกสารจัดทำโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ ที่นี่

Leave A Response