home

ไทย

TDRI ชี้ 9 สาขาต้องการแรงงานเพิ่มหลังเปิดเสรีอาเซียน

มีนาคม 24, 2012

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยผลวิจัยพัฒนากำลังคน พบหลังเปิดเสรีอาเซียนความต้องการแรงงานใน 9 สาขาเร่งรัดที่เปิดเสรีการค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ/เสื้อผ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สินค้าสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีสูงถึงปีละ 3.2 หมื่นคน ขณะที่ในช่วงปี 2553-2558 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของอาเซียน (GDP) กับการเติบโตของจำนวนประชากรจะต่างกันมาก โดย GDP ของอาเซียนปี 2553 อยู่ที่ 17,300... Read More »

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงนามเร่งพัฒนาแรงงานท่องเที่ยวรับ AEC

มีนาคม 24, 2012

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันจัดทำหลักสูตรยกระดับทักษะฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการใน 13 กลุ่มสาขาอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะสอดรับกับข้อตกลงการเคลื่อนย้ายเสรีแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในกลุ่มการท่องเที่ยวและบริการ 32 ตำแหน่งครอบคลุม 4 กลุ่ม ได้แก่ แผนกต้อนรับ แม่บ้าน อาหาร งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง เช่น บริษัททัวร์ รวมทั้งจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาท่องเที่ยวและบริการเพิ่มเติมด้วย (ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า... Read More »

การค้าชายแดนคึกคัก กรมศุลกากรเตรียมยกระดับด่านเชียงของ

การค้าชายแดนคึกคัก กรมศุลกากรเตรียมยกระดับด่านเชียงของ

มีนาคม 12, 2012

กรมศุลกากรจะเร่งปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตในการส่งออกและนำเข้าสินค้าให้ได้ 37 หน่วยงานภายในปีนี้ จากที่ทำได้แล้ว 11 หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้ารองรับ AEC ในปี 2558 Read More »

สกอ. ทำโครงการมุ่งสู่อาเซียน

สกอ. ทำโครงการมุ่งสู่อาเซียน

มีนาคม 5, 2012

  รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการดำเนินการโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ 1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน และใช้การศึกษาเป็นตัวนำสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยจัดสรรทุนให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 1 ภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 รายวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และให้ถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมาที่สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะเสนอรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแห่งละ 5... Read More »

นักวิชาการเผยเป้าหมายสู่อาเซียนของไทยไม่ชัดเจน

มีนาคม 5, 2012

รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เปิดเผยว่า สถานการณ์เตรียมพร้อมรับมือการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง ถึงแม้หลายหน่วยงานมีความตื่นตัวแต่ก็ยังไม่มีการรวมตัวกันเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะในวงการศึกษาไทยมองว่า ขณะนี้มีเวลาไม่มากแล้วสำหรับการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล ซึ่งสิ่งสำคัญคือนโยบายระยะยาวที่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง Read More »

ผลสำรวจ SME ไทย 57.5% ยังไม่เข้าใจ AEC

ผลสำรวจ SME ไทย 57.5% ยังไม่เข้าใจ AEC

กุมภาพันธ์ 17, 2012

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 1,000 ราย จาก 11 ธุรกิจ เช่น เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง การสื่อสารและคมนาคม, ค้าส่งค้าปลีก, การศึกษา, การเงิน, สุขภาพและสปา, ท่องเที่ยว, โรงแรมและภัตตาคาร, ธุรกิจขนส่ง และบริการอื่นๆ Read More »

ไทยชะลอการลงนามเพื่อเปิดเสรีแรงงานภาคการท่องเที่ยว

ไทยชะลอการลงนามเพื่อเปิดเสรีแรงงานภาคการท่องเที่ยว

กุมภาพันธ์ 11, 2012

กระทรวงการท่องเที่ยวไทยเตรียมชะลอการลงนามในความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement – MRA) ในการเปิดเสรีแรงงานภาคการท่องเที่ยวในอาเซียน ซึ่งไทยเป็นประเทศสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลงนาม เพราะยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากหากมีการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 แรงงานท่องเที่ยวไทยจะเสียเปรียบ อาจโดนแย่งงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ นอกจากนี้ ไทยจะแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการสงวนอาชีพมัคคุเทศก์ไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามนี้จะปฏิเสธการลงนาม และส่งผลให้ข้อตกลง MRA บังคับใช้กับไทยไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวและการรับมือการเปิดเสรีอาเซียน โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 2.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 3.พัฒนาสินค้าเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 4.สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และ 5.สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน พร้อมกับการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรใน... Read More »

ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 1, 2012

ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย source: กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ Read More »

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เยือนไทย

ธันวาคม 24, 2011

ฉี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีของจีน เยือนประเทศไทย และได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความเข้าใจร่วม หรือ Memorandum of Understandings (MOU) กับไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เชื่อมกับลาว และประเทศอื่นๆในอาเซียน Read More »

กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ธันวาคม 14, 2011

1. กรมส่งเสริมการส่งออกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2.ธนาคารกรุงไทยแนะธนาคารพาณิชย์ไทยเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคการเงิน 3.กระทรวงการคลังสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยให้มากขึ้น 4.หอการค้าจังหวัดกาญจบุรีแนะจัดโซนนิ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 5.เจ้าหน้าที่เปิดศูนย์คุ้มกันเรือบริเวณแม่น้ำโขง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกระชับความร่วมมือด้านวิชาการกับลาว เวียดนาม และกัมพูชา 7.ไทยและมาเลเซียตกลงสร้างถนนสตูล-ปะลิส Read More »