home

อาเซียนร่วมมือหาแนวทางขจัดปัญหา Cartel

สิงหาคม 30, 2016
อาเซียนร่วมมือหาแนวทางขจัดปัญหา Cartel

มาเลเซียและเวียดนามร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางกฎหมายเพื่อรับมือกับกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน หรือ Cartel ในฐานะที่เป็นภัยคุกคามต่อตลาดการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของมาเลเซีย (Malaysian Competition Commission: MyCC) และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของเวียดนาม (Viet Nam Competition Agency: VCA) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การตรวจสอบและการดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน (Cartel) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 2–4 สิงหาคม 2559

ที่ประชุมได้หารือถึงวิธีการในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน ด้วยการศึกษากลไกที่มีอยู่ก่อนหน้า และพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ทั้งมาเลเซีย และเวียดนามเอง ต่างก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเพื่อป้องกันกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันในฐานะที่เป็นภัยคุกคามต่อตลาดการค้าเสรีระหว่างประเทศต่อไป

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของชุดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการตรวจสอบในหน่วยงานการแข่งขันของอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและการบริโภคของออสเตรเลีย ภายใต้กรอบความร่วมมือการค้าเสรี อาเซียน–ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) และโครงการการดำเนินงานด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition Law Implementation Program: CLIP)

ก่อนหน้านี้ อาเซียนได้จัดการประชุมการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Competition Conference: ACC) ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Combating Cartels in ASEAN – Getting It Right” เพื่อต่อต้านกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน (Cartel) ภายใต้แผนปฏิบัติการการแข่งขันทางการค้า 2559–2568 (ASEAN Competition Action Plan 2016-2025) ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27–28 กรกฎาคม 2559

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response