home

อาเซียนร่วมมือยุโรป หนุนการเคลื่อนย้ายของเยาวชน

มิถุนายน 21, 2017
อาเซียนร่วมมือยุโรป หนุนการเคลื่อนย้ายของเยาวชน

อาเซียนร่วมมือกับสหภาพยุโรปสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ อาเซียนและสหภาพยุโรป ร่วมกันจัดการประชุมเรื่อง การเคลื่อนย้ายของนักเรียน/นักศึกษาในอาเซียน ครั้งที่ 1 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาอาเซียน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีนักเรียน/นักศึกษาอาเซียนจำนวน 200 คน เข้าร่วมแบ่งปัญประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งในประเด็นเรื่องการเรียนและการทำงาน

นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในอาเซียนว่า นักเรียน/นักศึกษา และเยาวชนอาเซียนทั้งหมด ต่างก็เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้แนวทางการให้คนเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคประสบผลสำเร็จ ดังนั้น พวกเราทุกคนจำต้องให้ความสำคัญแก่พวกเขาเหล่านี้ และอบรมให้พวกเขามีความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภูมิภาคของเรา

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response