home

ไทย-มาเลเซีย ร่วมหาแนวทางสร้างความมั่นคงชายแดน

กรกฎาคม 24, 2017
ไทย-มาเลเซีย ร่วมหาแนวทางสร้างความมั่นคงชายแดน

ไทยและมาเลเซียร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลักลอบค้ายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 พล.ต. สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ประธานฝ่ายไทย และ พล.ต. ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด รามลี บิน จาฟาร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย ร่วมประชุมคณะทำงานทางบกไทย-มาเลเซีย (Land Working Group: LWG) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการลักลอบค้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ตลอดจนการฝึกผสมทางบกไทย-มาเลเซีย เเละการลาดตระเวนร่วม รวมทั้งการตั้งจุดตรวจร่วมทางทหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารทั้ง 2 ประเทศ

ที่ผ่านมา มาตรการความร่วมมือของทหารตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งชายแดนคู่ขนานชายแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งด่านตรวจร่วมตามแนวชายแดน การร่วมฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง

แหล่งที่มา: aseanthai.net

Leave A Response