home

ไทย-สิงคโปร์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

กันยายน 9, 2017
ไทย-สิงคโปร์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์ของไทยนำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Singapore – Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางเจรจาผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การประชุม STEER ครั้งที่ 5 มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ รวมถึงผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันในหลายสาขา เช่น ด้านเกษตรและอาหาร ความร่วมมือด้าน ICT การลงทุน การบิน พลังงาน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ความร่วมมือเรื่อง Start-ups 2 ฉบับ ระหว่างหน่วยงาน International Enterprise Singapore (IE Singapore) กับเอกชนไทย 2 ราย คือ บริษัท C-ASEAN และบริษัท Hubba

ด้านไทยแสดงความพร้อมในการเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับสิงคโปร์ ในขณะที่สิงคโปร์ได้อนุมัติโรงงานสัตว์ปีกสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยเพิ่มเติม ให้สามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกสดแช่เย็นแช่แข็งไปสิงคโปร์ได้โดยตรง จากเดิม 2 โรงงาน เป็นทั้งหมดจำนวน 23 โรงงาน และอนุมัติการนำเข้าไข่ไก่จากไทย 2 ฟาร์ม รวมทั้งยังแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ออแกนิคจากไทยด้วย สำหรับสินค้ารังนกตากแห้งที่สิงคโปร์ประสงค์จะส่งออกมาไทย ไทยแจ้งว่าได้เริ่มดำเนินการตามระเบียบใหม่ของกรมปศุสัตว์แล้ว

นอกจากนี้ ไทยยังเสนอความร่วมมือ ICT ในด้าน Cyber Security, Online Consumer Protection และ Electronic Signatures ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะประสานงาน และดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับด้านการลงทุน ไทยได้เชิญชวนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนใน EEC ซึ่งสิงคโปร์ได้แสดงความสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยานแบบซ่อมทั้งลำ รวมทั้งสนใจร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยวทางเรือสำราญ (cruise)

สำหรับในด้านพลังงาน ไทยได้ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านเอทานอล เนื่องจากไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อการส่งออกได้ในอนาคต และเห็นว่าสิงคโปร์เป็นช่องทางกระจายเอทานอลที่สำคัญ หากมีความร่วมมือระหว่างกันจะเป็นการเปิดตลาดเอทานอลของไทยให้สามารถส่งออกไปประเทศอื่นได้มากขึ้น

นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อความคืบหน้าในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านการบิน ทั้งการเจรจาแก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศเพื่อเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกัน และการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการบินเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินและความรู้ทางเทคนิคต่างๆ 2) การจัดทำความตกลงการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) ในเรื่อง Authorized Economic Operator (AEO) ระหว่างกรมศุลกากรไทยกับสิงคโปร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละฝ่าย 3) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำ MOU ด้านการให้บริการตรวจสอบสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยได้แต่งตั้ง Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) ให้เป็นองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ และองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

แหล่งที่มา dtn.go.th

Leave A Response