home

สัมมนา

งานสัมมนา การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?

งานสัมมนา การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?

มิถุนายน 5, 2017

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันความมั่นคงและนานาชาติศึกษา (ISIS) ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?” (Reforming Thailand’s Education System: Where to Start?) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยว่ามาจากความไม่เท่าเทียมกันของโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลต่อจำนวน... Read More »

ชาติพันธุ์-นกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชาติพันธุ์-นกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พฤษภาคม 13, 2017

นักวิจัยเปิดเผยว่า ธุรกิจรังนกมีความเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของผู้คนในรัฐ โดยมีทรัพยากรรังนกเป็นตัวกลาง (mediator) โดยการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรรังนกของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปในลักษณะที่แตกต่างกัน Read More »

แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?

แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?

พฤษภาคม 13, 2017

ศูนย์ SEA-Junction ร่วมกับศูนย์ Heinrich Boll Stiftung Southeast Asia จัดเวทีเสวนาภายใต้แนวคิด “ASEAN People in Flux” ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮีนจาร่วมกันอภิปรายแสดงความเห็นในหัวข้อ “แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?” Read More »

สัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2017”

สัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2017”

เมษายน 4, 2017

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “เอเชียตะวันออกในปี 2017” (East Asia in 2017) เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนากลาง (ห้อง 109) สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Read More »

The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?

The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?

มกราคม 23, 2017

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย จัดงานสัมมนา TU–ASEAN Special Lecture เรื่อง "The United States and China in Southeast Asia : Complementary or Competitive?" โดย เดวิด แชมโบห์ (David Shambaugh) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา... Read More »

ชาติพันธุ์ ศาสนา และการก่อการร้ายในยุครัฐบาลพลเรือนของเมียนมา

ชาติพันธุ์ ศาสนา และการก่อการร้ายในยุครัฐบาลพลเรือนของเมียนมา

ธันวาคม 23, 2016

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาต่างมีความเห็นคล้ายคลึงกันใน 2 ประเด็น คือ (1) ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเมียนมาจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างคงทน เนื่องจากนางอองซาน ซูจี ในฐานะวีรสตรีที่ชาวเมียนมาเคารพรักยังไม่อาจแก้ไขได้ นัยหนึ่งมิใช่เพราะนางซูจีไม่ดำเนินการอะไร แต่เป็นเพราะนางซูจีมิได้มีอำนาจเต็มในการจัดการปัญหาภายในได้ทั้งหมด และ (2) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาไม่อาจมองผ่านเรื่องศาสนาหรือชาติพันธุ์ได้อย่างเดี่ยว แต่จำต้องมองไปพร้อมกับประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย Read More »

เสวนา “ควันหลงเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ผู้นำใหม่ในมุมมองเอเชีย”

เสวนา “ควันหลงเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ผู้นำใหม่ในมุมมองเอเชีย”

ธันวาคม 12, 2016

โครงการศิลป์เสวนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาในหัวข้อ “ควันหลงเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ผู้นำใหม่ในมุมมองเอเชีย” เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมริมน้ำ 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร. นภดล ชาติประเสริฐ และ อ.ดร. กรพนัช... Read More »

Rethinking Mekong: หวนทวนอดีต เพื่อก้าวสู่อนาคต

Rethinking Mekong: หวนทวนอดีต เพื่อก้าวสู่อนาคต

พฤศจิกายน 1, 2016

ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาเรื่อง ‘Rethinking Mekong’ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสู่สาธารณะ โดยมุ่งอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงจากมุมมองภายในประเทศต่างๆ ผ่านนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ Read More »

การเสวนา “จุดเดือดทะเลจีนใต้? : อนาคตหลังคำพิพากษา”

การเสวนา “จุดเดือดทะเลจีนใต้? : อนาคตหลังคำพิพากษา”

กรกฎาคม 27, 2016

ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสัมมนาในซีรีส์ชีพจรอุษาคเนย์ (Southeast Asia Pulse) ครั้งที่ 1 เรื่อง “จุดเดือดทะเลจีนใต้? : อนาคตหลังคำพิพากษา” ขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง ร. 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่านมาร่วมอภิปราย และมี ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล... Read More »

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับนักบริหาร ‘คน’ ใน CLMV

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับนักบริหาร ‘คน’ ใน CLMV

มิถุนายน 8, 2016

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับนักบริหาร คน ใน CLMV” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30–12:45น. ณ ห้องริมน้ำ 107 อาคารริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยหนังสือเล่มนี้ ได้ต่อยอดความสำเร็จมาจากงาน HRI International Symposium 2015 หัวข้อ “Managing HR in... Read More »